هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
مهدی اسماعیلی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 279
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس حسین سپهری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 186
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس ابوالفضل صالحی امینه
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 246
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مجید قاسمی کهریزسنگی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 393
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
الهه محمودی رنانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 403
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس بهروز مومنی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 299
ورود به دفتر کار مجازی