هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
نیرالسادات دانشورحسینی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : سنجش و اندازه گیری
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 39124
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر فاطمه رضایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 26305
ورود به دفتر کار مجازی
ساعد شیرانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد -اقتصاد بین الملل
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 9300
ورود به دفتر کار مجازی
شهرام قهرکی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان انگليسي - آموزش زبان
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 9881
خلیل ملک احمدی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد -اقتصاد بین الملل
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 10337
محمدمهدی منتظری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - رياضي محض
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 14638
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر بتول کرباسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 11560
ورود به دفتر کار مجازی
عباس کلوانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد- اقتصاد نظری
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 8216
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر ابوالفضل یحیی آبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - توسعه اقتصادی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 16602
ورود به دفتر کار مجازی