هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
دکتر یوسف گـرجی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسي
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 29466
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر محمد گـلناری عباسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - مدیریت فرهنگي
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 10194
ورود به دفتر کار مجازی