هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
دکتر علیرضا کرمی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 7851
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مهدی کشاورز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانبك - سازه و بدنه خودرو
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 5979
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر احمد کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانبك - سازه و بدنه خودرو
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 21293
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر رضا کوهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - هوافضا
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 15601
ورود به دفتر کار مجازی