هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
دکتر فرحناز وطن خواه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 12895
ورود به دفتر کار مجازی