هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
مهندس مهری لطفی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - کنترل
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 37795
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محسن لوح موسوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 88332
ورود به دفتر کار مجازی