هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
مجید قاسمی کهریزسنگی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 393
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید قبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 51066
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر کاظم قجاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 26662
ورود به دفتر کار مجازی