هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
مهندس حمیدرضا صابونی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 20229
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر اعظم صادقی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 24818
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس ابوالفضل صالحی امینه
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 246
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
فرنوش السادات صدری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد - علوم اقتصادی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 13824
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس محمدرضا صلواتی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - مخابرات
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 21386
ورود به دفتر کار مجازی