هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
مهندس جهانگـیر شایان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - حرارت و سیالات
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12044
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر شاهرخ شجاعیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 102669
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مریم شریف دوست
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 71496
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
محمود شریفی اصفهانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 11562
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس احمدرضا شمشیری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 17444
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس محمد شیخ بهائـی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران - مهندسی معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 11866
ورود به دفتر کار مجازی