هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
مهندس حسین سپهری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 186
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر نجمه سدرپوشان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 17534
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر اکرم سلطانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشی
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 10148
ورود به دفتر کار مجازی
حسین سمیعی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 11417
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس مهرداد سهیلی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12947
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر علیرضا سیف زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 11393
ورود به دفتر کار مجازی