هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمد رئـیسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران - سازه
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 71157
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مصطفی رجبی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - محیط زیست
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 29647
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مجتبی رحیمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی نفت
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 17246
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید رسولی جزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 21927
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمد مهدی رضایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 111961
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
عبدالعلی روح الهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 27051
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مجید ریاحی سامانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران - محيط زيست
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 38613
ورود به دفتر کار مجازی