هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
علیرضا دلائـلی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معارف - الهيات و معارف اسلامي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 8978
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر میلاد دولتشاهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 82520
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر محمدمسعود دیاریان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 16540
ورود به دفتر کار مجازی