هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر حامد خدادادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - کنترل
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 76052
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر سید محسن خلیفه سلطانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - توسعه اقتصادی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 14717
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مهدی خوروش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی صنعتی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 57524
ورود به دفتر کار مجازی