هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر بهار حافظی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - علوم اقتصادی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 17881
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
غلامرضا حجتی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 6077
ورود به دفتر کار مجازی
احمد حکیم
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 43844
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر علی حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 37734
ورود به دفتر کار مجازی