هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
مهندس امراله جبارزارع
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 16142
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مجید جباری نیک آبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 19966
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر طوبی جبروتیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - رياضي محض
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 20895
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر مجتبی جعفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معارف - فلسفه تطبيقي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 13111
ورود به دفتر کار مجازی
اسماعیل جمشیدی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 10960
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید جهانگـیری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 29729
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فاطمه جوادزاده شهشهانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 14371
ورود به دفتر کار مجازی