هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
محمدحسین تابش
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان انگليسي - آموزش زبان
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 14387
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس محمود تاجی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - حرارت و سیالات
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12947
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مهدی تبریزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 15794
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدعلی توکلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 13150
ورود به دفتر کار مجازی