هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر مژگـان باقربوم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - رياضي محض
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 31638
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر رویا بهادرانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 18003
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیدمهدی بهاری زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 39842
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر فاطمه بهرامی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 13439
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس رسول بیک
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : كامپيوتر - نرم افزار
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 19472
ورود به دفتر کار مجازی