هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر سعید اخوان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - رياضي محض
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 29730
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدحسین ارشادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 41232
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس پژمان اسلامی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : كامپيوتر - معماری كامپيوتر
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 17489
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهدی اسماعیلی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 279
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
جواد اشکبوس اصفهانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 27671
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدعلی اعظمیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق- الکترونیک
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 20599
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیدعلی افتخاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 79834
ورود به دفتر کار مجازی
جهانشاه الهیاری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 14670
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر بتول امین جعفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 22903
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدتقی اکبری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شيمي آلی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 18736
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدرضا ایروانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مددكاري اجتماعي
گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 49059
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فاطمه ایزدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 7539
ورود به دفتر کار مجازی