هيأت علمي تمام وقت
بازنشسته/انفصال ازخدمت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر فرشید آقاداوودی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 42265
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر یاسین آقایی شلمانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران - سازه هاي هيدروليكي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 73984
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید اخوان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - رياضي محض
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 29730
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدحسین ارشادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 41231
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس پژمان اسلامی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : كامپيوتر - معماری كامپيوتر
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 17489
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهدی اسماعیلی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 279
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
جواد اشکبوس اصفهانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 27671
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدعلی اعظمیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق- الکترونیک
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 20599
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیدعلی افتخاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 79834
ورود به دفتر کار مجازی
جهانشاه الهیاری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 14670
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر بتول امین جعفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 22903
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدتقی اکبری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شيمي آلی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 18736
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدرضا ایروانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مددكاري اجتماعي
گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 49059
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فاطمه ایزدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 7539
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مژگـان باقربوم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - رياضي محض
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 31638
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر رویا بهادرانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 18004
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیدمهدی بهاری زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 39842
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر فاطمه بهرامی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 13439
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس رسول بیک
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : كامپيوتر - نرم افزار
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 19473
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مصطفی پیرمرادیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 45439
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
محمدحسین تابش
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان انگليسي - آموزش زبان
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 14387
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس محمود تاجی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - حرارت و سیالات
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12947
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مهدی تبریزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 15794
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدعلی توکلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 13149
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس امراله جبارزارع
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 16142
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مجید جباری نیک آبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 19966
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر طوبی جبروتیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - رياضي محض
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 20895
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر مجتبی جعفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معارف - فلسفه تطبيقي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 13111
ورود به دفتر کار مجازی
اسماعیل جمشیدی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 10960
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید جهانگـیری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 29729
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فاطمه جوادزاده شهشهانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 14371
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر بهار حافظی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - علوم اقتصادی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 17881
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
غلامرضا حجتی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 6077
ورود به دفتر کار مجازی
احمد حکیم
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 43844
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر علی حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 37734
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر حامد خدادادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - کنترل
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 76052
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر سید محسن خلیفه سلطانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - توسعه اقتصادی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 14717
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مهدی خوروش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی صنعتی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 57523
ورود به دفتر کار مجازی
علیرضا دلائـلی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معارف - الهيات و معارف اسلامي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 8978
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر میلاد دولتشاهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 82520
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر محمدمسعود دیاریان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 16540
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمد رئـیسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران - سازه
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 71157
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مصطفی رجبی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - محیط زیست
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 29647
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مجتبی رحیمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی نفت
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 17247
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید رسولی جزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 21928
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمد مهدی رضایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 111961
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
عبدالعلی روح الهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 27051
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مجید ریاحی سامانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران - محيط زيست
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 38613
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس حسین سپهری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 186
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر نجمه سدرپوشان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 17534
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر اکرم سلطانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشی
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 10147
ورود به دفتر کار مجازی
حسین سمیعی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 11416
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس مهرداد سهیلی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12947
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر علیرضا سیف زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 11393
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس جهانگـیر شایان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - حرارت و سیالات
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12044
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر شاهرخ شجاعیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 102669
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مریم شریف دوست
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 71496
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
محمود شریفی اصفهانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 11562
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس احمدرضا شمشیری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 17444
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس محمد شیخ بهائـی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران - مهندسی معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 11866
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس حمیدرضا صابونی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 20229
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر اعظم صادقی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 24818
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس ابوالفضل صالحی امینه
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 246
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
فرنوش السادات صدری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد - علوم اقتصادی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 13824
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس محمدرضا صلواتی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - مخابرات
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 21387
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیدمحمد طباطبائـی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : برق - کنترل
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 93405
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر داود طغرائـی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 49311
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیدبهزاد طلایی طبا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران - سازه
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 29522
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر رضا عابدین زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 23399
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس رضا عباس زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران - خاک
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 15798
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدجواد عبداللهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق - حقوق خصوصي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 14962
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر الله یار عرب مومنی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشی
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 12378
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس حسین عموتقی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - کنترل
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 19414
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مسعود عموهادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 16054
ورود به دفتر کار مجازی
علیرضا فرجی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فيزيك
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 12835
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فاطمه فرهت نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 57355
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر محمدرضا فریدزاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 15720
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدعلی فضیلتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 52228
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید فقیه ایمانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معارف - علوم قرآن و حدیث
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 11329
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مجید قاسمی کهریزسنگی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 393
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سعید قبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 51067
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر کاظم قجاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 26662
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر یوسف گـرجی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسي
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 29466
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر محمد گـلناری عباسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : اقتصاد - مدیریت فرهنگي
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
بازدید : 10194
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس مهری لطفی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - کنترل
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 37794
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محسن لوح موسوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 88331
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر صدف محرری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 30696
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس عزت اله محمدی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12538
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
الهه محمودی رنانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : رياضي - ریاضی کاربردی
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 403
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر علی مختاریان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 21960
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس سیدمحمود مدنی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12925
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر حسین مرادی کوپایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : كامپيوتر - نرم افزار
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 13215
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فیروز مردانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 10293
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر احمد مسائلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معارف - متون اسلامي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 13386
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر بابک مهماندوست
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 40298
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس تقی مهندس
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران - سازه
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 15581
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدرضا مهیاری نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی محض - آنالیز
گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 24622
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیداسماعیل موسوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 14212
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر سیدایمان موسویان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 27973
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس بهروز مومنی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
بازدید : 299
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سید احسان میرمحمد صادقی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - ساخت و تولید
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 14841
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فهیمه نامدارپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره
گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 13780
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس اعظم نصری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق - قدرت
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 15536
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مهدی نصری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق - مخابرات
گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
بازدید : 101398
ورود به دفتر کار مجازی
مهندس امیررضا نعمت اللهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 10509
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
مهندس سیدمهدی نقوی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 45815
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر فرزانه نیک نژادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت و برنامه ...
گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 20596
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمدرضا نیک نژادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 12337
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر سیدعلی هادیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معارف - فلسفه دين و کلام
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 14056
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر محمد هاشمیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - طراحی کاربردی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 53707
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مجتبی هراتیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - تبدیل انرژی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 18264
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر فرحناز وطن خواه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 12895
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر علیرضا کرمی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
بازدید : 7852
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر مهدی کشاورز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانبك - سازه و بدنه خودرو
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 5980
ورود به دفتر کار مجازی
Google Scholar
دکتر احمد کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانبك - سازه و بدنه خودرو
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 21293
ورود به دفتر کار مجازی
دکتر رضا کوهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مكانيك - هوافضا
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
بازدید : 15603
ورود به دفتر کار مجازی