گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - کنترل

  • ساعت حضور يك شنبه ١٥ دي ساعت ١١ الي ١٣
  • نمرات میان ترم درس مدار منطقی در قسمت دانلود فایل قرار گرفت.
صفحه اصلي