گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • حل تمرین سری چهارم مربوط به درس بررسی 1 در بخش دانلود فایل قرار گرفته است. سوال های شماره 3 و 4 حذف هستند
  • نمرات میان ترم مدارهای الکتریکی کاردانی در بخش دانلود فایل در دسترس است.
  • نمرات میان ترم بررسی سیستم های قدرت 1 ترم 97-98-1 در بخش دانلود فایل در دسترس است.
  • نمرات میان ترم مدارهای الکتریکی کارشناسی در بخش دانلود فایل در دسترس است.
  • تمرین سری 4 بررسی سیستم های قدرت در بخش دانلود فایل در دسترس است. سوال های شماره 3 و4 حذف هستند
  • تمرین سری 4 مدارهای الکتریکی در بخش دانلود فایل در دسترس است. شماره سوالات 13- 14- 17- 19- 23- 24-25 می باشد
صفحه اصلي