گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • اسلاید های جلسه سوم مجازی مدارهای الکتریکی 1 در بخش دانلود فایل در دسترس است
  • اسلاید های جلسه اول مجازی ماشین های الکتریکی 2 در بخش دانلود فایل در دسترس است
  • اسلاید های جلسه اول و دوم مجازی مدارهای الکتریکی 1 در بخش دانلود فایل در دسترس است
  • اسلاید های جلسه اول و دوم مجازی ریزسیستم ها و ریزمولدها در بخش دانلود فایل در دسترس است
  • اسلاید های جلسه اول و دوم مجازی بررسی سیستم های قدرت 1 در بخش دانلود فایل در دسترس است
  • تمرین سری 1 مدارهای الکتریکی در بخش دانلود فایل در دسترس است. شماره سوالات 1(الف)- 3(الف)- 13- 14 می باشد
  • تمرین سری 2 مدارهای الکتریکی در بخش دانلود فایل در دسترس است. شماره سوالات: 2 (الف، ب و ت) -6-15 می باشد
  • تمرین سری 1 بررسی سیستم های قدرت در بخش دانلود فایل در دسترس است
صفحه اصلي