گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • تمرین سری 3 مدارهای الکتریکی در بخش دانلود فایل در دسترس است. شماره سوالات: 18- 26- 27- 29- 30- 32- 40- 48- 51 می باشد
  • تمرین سری 2 بررسی سیستم های قدرت در بخش دانلود فایل در دسترس است.
  • تمرین سری 2 مدارهای الکتریکی در بخش دانلود فایل در دسترس است. شماره سوالات: 2 (الف، ب و ت) -6-11-15 می باشد
صفحه اصلي