گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • حل تمرین سری چهارم مربوط به درس بررسی 1 در بخش دانلود فایل قرار گرفته است.
  • نمرات میان ترم بررسی سیستم های قدرت 1 در بخش دانلود فایل در دسترس است.
  • تمرین سری 4 بررسی سیستم های قدرت در بخش دانلود فایل در دسترس است. سوال های شماره 3 و4 و 5 (ب) حذف هستند
صفحه اصلي