گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • دانشجویان تمامی دروس، توجه کنید روز امنحان پایان ترم، تمامی تمرین ها را تحویل دهید.
  • دانشجویان مقاومت مصالح II، فایل مربوط به دو مثال از قضیه دوم کاستیگلیانو را دانلود کنید.
صفحه اصلي