گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس اصول کنترل مدرن می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت میانترم از کتاب "اصول کنترل مدرن" به شرح زیر است. فصل اول: 5، 8، 10. فصل دوم: 2، 5، 8، 14، 16. فصل پنجم: 6، 7، 9.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مدارهای الکتریکی 1 می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت پایانترم از کتاب "نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" به شرح زیر است. فصل پنجم: 3، 4، 6. فصل هفتم: 7، 8، 33، 34، 49، 54، 58.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مدارهای الکتریکی 1 می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت میان ترم از کتاب "نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" به شرح زیر است. فصل دوم: 2، 9، 12، 26. فصل سوم: 4، 18، 25، 39، 60. فصل چهارم: 19، 22، 34، 37.
صفحه اصلي