گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

صفحه اصلي

:: لینک های مفید
تاریخ : 1399/04/21
تعداد صفحات : 1

:: Resume
تاریخ : 1399/04/21
تعداد صفحات : 1

:: رزومه
تاریخ : 1399/04/21
تعداد صفحات : 1

:: دروس آموزشی
تاریخ : 1399/04/21
تعداد صفحات : 12