گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - مخابرات

  • همانگونه که در قبل مشخص شده بود امتحان الکترومغناطیس 28/3/97 جزوه بسته می باشد.در ضمن در ساعت 11-13 درهمان تاریخ در اتاق حضور دارم
صفحه اصلي