گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حقوق و اقتصاد
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق - حقوق خصوصي

  • "اي عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي تو را در پرده هر پندار و ريا از ستم باز شناسم، من نيز در برابر، سراسر منطق را به پاي تو مي ريزم و همه قوانين را به سوي تو مي کشم، باشد که اين معامله به هدايت انديشه من و چيرگي تو بر لشکر ظلم انجامد". استاد مرحوم دکتر کاتوزيان
  • دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی؛ کلیه امور پایان نامه (از پیشنهاد موضوع و استاد راهنما تا برگزاری جلسه دفاع) از طریق سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد اسلامی انجام می گردد. بمنظور طرح هرگونه سوال و ابهام در این خصوص، می توانید به کارشناس مستقر در دانشکده هر روز هفته و یا به اینجانب مطابق برنامه هفتگی حضور مندرج در این سامانه، مراجعه نمایید یا از طریق ایمیل موجود در قسمت ارتباط با استاد مطرح نمایید..
صفحه اصلي