گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فيزيك

  • قابل توجه دانشجویان درس فیزیک ۲ و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس در تاریخ شنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷ می توانید به دفتر مجازی استاد برای رفع اشکال مراجعه نمایید.
  • قابل توجه دانشجویان درس الکترومغناطیس در تاریخ شنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح می توانید به دفتر مجازی استاد برای رفع اشکال مراجعه نمایید..
  • برای ورود به دفتر مجازی در سایت دانشگاه با ورود به لینک سامانه آموزش مجازی، تب آدرس دفاتر کار مجازی اساتید را انتخاب کنید و به دفتر کار استاد مربوطه مراجعه کنید. لینک مستقیم دفتر مجازی استاد صادقی: https://dana.iaukhsh.ac.ir/course/view.php?id=2253
صفحه اصلي