گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک

صفحه اصلي