گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • دريافت فرم رزومه، در قسمت دانلود فايل
  • دريافت فرم درخواست تعيين استاد راهنما، در قسمت دانلود فايل
  • لینک فایل کتاب مدارهای الکتریکی، در قسمت دانلود فایل
  • مشاهده نمرات میانترم ماشين3 در قسمت دانلود فایل
  • مشاهده نمرات میانترم مباني ماشين دي سي ، در قسمت دانلود فایل
  • مشاهده نمرات میانترم بهره برداری ، در قسمت دانلود فایل
صفحه اصلي