گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک

صفحه اصلي