گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسی بالینی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1393/04/17
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه متون تخصصي متون تخصصي كودكان استثنائي آزمونهاي هوش فيزيولوژي انسان فيزيولوژي انسان
یک شنبه راهنمائي دانشجو فيزيولوژي انسان آزمونهاي شخصيت فيزيولوژي انسان فيزيولوژي انسان
دو شنبه فيزيولوژي انسان متون تخصصي مشاوره متون تخصصي مشاوره
سه شنبه راهنمائي دانشجو فيزيولوژي انسان راهنمائي دانشجو
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه