گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی بعد از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی قبل از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/11/14
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی آز دینامیک ارتعاشات مراجعات دانشجویی جلسات گروه
سه شنبه جلسه شورای آموزشی جلسه شورای آموزشی طراحی مکانیزم ها طراحی مکانیزم ها استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
چهار شنبه مقدمه ای بر اجزای محدود مقدمه ای بر اجزای محدود مقدمه ای بر اجزای محدود مقدمه ای بر اجزای محدود
پنج شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی روش اجزا محدود1 روش اجزا محدود1
جمعه