گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • کلاس جبرانی ماشین های الکتریکی 2 جمعه 16 خرداد ساعت 10:15 تشکیل می شود. به منظور شرکت در کلاس به آدرس اینترنتی https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1425401412318 مراجعه فرمایید
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/09/08
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه حضور مدارهای الکتریکی 1 حضور جلسات دانشگاه
سه شنبه بررسی سیستم های قدرت 1 بررسی سیستم های قدرت 1 مدارهای الکتریکی 1
چهار شنبه مدارهای الکتریکی 1 مباحث ویژه
پنج شنبه ریزسیستم و ریزمنبع ریزسیستم و ریزمنبع حضور مدارهای الکتریکی 1
جمعه