گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شيمي آلی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/11/11
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه ازمایشگاه شیمی ازمایشگاه شیمی ازمایشگاه شیمی شیمی 1 شیمی 1
دو شنبه شیمی عمومی شیمی عمومی
سه شنبه شیمی2 ازمیشگاه الی شیمی فیزیک شیمی الی
چهار شنبه مبانی شیمی 1 مبانی شیمی 1 مبانی شیمی 1 مبانی شیمی 1
پنج شنبه
جمعه