گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/11/20
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه حضور حضور ماشین های الکتریکی DC حضور ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم و متناوب ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم و متناوب
دو شنبه حضور حضور مبانی سیستم های قدرت حضور حضور
سه شنبه
چهار شنبه حضور حضور حضور حضور کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت
پنج شنبه دینامیک سیستم های قدرت دینامیک سیستم های قدرت حضور حضور بررسی سیستم های قدرت 2 بررسی سیستم های قدرت 2
جمعه