گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/11/14
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه کنترل اتوماتیک کنترل اتوماتیک حضور حضور طراحي اجزائ ماشين2
سه شنبه - - حضور حضور مكانيك كاربردي حضور مقاومت مصالح
چهار شنبه رايانه وكاربرد آن در مهندسي نفت رايانه وكاربرد آن در مهندسي نفت حضور ارتعاشات مكانيكي ارتعاشات مكانيكي حضور
پنج شنبه مباحث منتخب درجامدات مباحث منتخب درجامدات
جمعه