گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/01/19
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه تدريس تدريس مراجعه امور دانشكده
دو شنبه تدريس تدريس تدريس تدريس مراجعه
سه شنبه شوراي آموزشي دانشكده مراجعه تدريس مراجعه
چهار شنبه تدريس تدريس مراجعه
پنج شنبه
جمعه