گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • دانشجویان گرامی می توانند تمامی فایلهای تدریس مجازی را از سامانه دانشجویی دانلود کنند.
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1399/02/23
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه آز ارتعاشات آز مقاومت
دو شنبه آز ارتعاشات
سه شنبه
چهار شنبه دینامیک ماشین دینامیک ماشین کنترل
پنج شنبه کنترل اتوماتیک کنترل اتوماتیک ریاضیات مهندسی پیشرفته ریاضیات مهندسی پیشرفته
جمعه