دکتر محمدجواد عبداللهی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق - حقوق خصوصي

  • دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد؛ کلیه امور پایان نامه (پیشنهاد موضوع و استاد راهنما تا برگزاری جلسه دفاع) از طریق سامانه دانشجویی الماس انجام می شود.
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/07/08
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه تدریس حضور تدریس تدریس حضور
دو شنبه اجرایی اجرایی تدریس جلسه
سه شنبه
چهار شنبه تدریس تدریس حضور مطالعه
پنج شنبه تدریس تدریس حضور
جمعه