گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1393/04/17
08:00-09:30 09:30-10:15 09:45-11:15 10:30-12:45 11:30-13:00 14:15-15:45 15:45-16:30 16:00-17:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه