گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1393/04/17
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه جبرخطی جبر خطی حضور حضور حضور
سه شنبه ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی حضور ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی
چهار شنبه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنج شنبه
جمعه ریاضی مهندسی پیشرفته ریاضی مهندسی پیشرفته ریاضی مهندسی پیشرفته ریاضی مهندسی پیشرفته