گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/12/11
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه آز ماشین 2 مدار۲ مدار۲
سه شنبه برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر ماشین 3 ماشین 3
چهار شنبه آز بررسي آز بررسي حضور حفاظت و رله حفاظت و رله
پنج شنبه بهره برداری پیشرفته از سیستم های قدرت بهره برداری پیشرفته از سیستم های قدرت مدار 2 مدار 2 حضور
جمعه