گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی نفت

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/11/14
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه نمودارگيري چاه نمودارگيري چاه روش هاي افزايش برداشت از مخازن روش هاي افزايش برداشت از مخازن
دو شنبه خواص سيالات مخزن خواص سيالات مخزن مهندسی مخازن 2 مهندسی مخازن 2
سه شنبه مبانی چاه آزمایی مبانی چاه آزمایی
چهار شنبه آسیب سازند آسیب سازند حضور حضور
پنج شنبه آنالیز چاه آزمایی پيشرفته آنالیز چاه آزمایی پيشرفته حضور حضور
جمعه