گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

  • دانشجویان درس زبان تخصصی و زبان فنی جلسه آشانایی با فضای جدید امتحان روز پنجشنبه 29 خرداد 99 ساعت 14 الی 14 و ربع در ادرس کلاسهای مجازی خواهیم داشت
  • دانشجویان درسهای مبانی دیجیتال الکترونیک صنعتی و مدارهای الکتریکی روز پنجشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 13 تا 13و ربع جلسه ای جهت اشنایی با فرایند جدید امتحانات در کلاسهای مجازی هر گروه خواهیم داشت
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/03/06
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه آز-دیجیتال آز ماشین 1 آز ماشین 1 جلسات گروه
سه شنبه آزمبانی آزمبانی آزمبانی آزمبانی آزمبانی
چهار شنبه زبان تخصصی سیستم دیجیتال حضور
پنج شنبه زبان تخصصی الکترونیک صنعتی الکترونیک صنعتی ماشینهای الکتریکی 2
جمعه