گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد - توسعه اقتصادی

پايان نامه ها

:: تحليل اثر ساختار سني جمعيت ( براي گروه فعال ) بر رشد اقتصادي ايران ( 1388 – 1358 )

نام دانشجو : عباس صالحي نصرآباد
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/28
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912891052:: تحليل تاثير شاخص هاي منتخب سلامتي بر رشد اقتصادي در كشورهاي غرب و شرق آسيا (سالهاي 2005 تا 2008)

نام دانشجو : نينا ساماني
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912891041:: اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو D8

نام دانشجو : مريم رنجبران قلعه
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/11/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912891036:: تحليل اثر آراد سازي تجارت بر مخارج دولت در ايران : دوره زماني 1353الي 1387

نام دانشجو : ايمان رستمي
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/11/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912891038:: تحليل اثرات حوادث ناشي از كار بر هزينه هاي سازمان تأمين اجتماعي

نام دانشجو : مصطفي ارجي رودسري
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912891008:: تحليل روابط دروني پويا بين تجارت ، رشد اقتصادي و صنعت گردشگري در ايران

نام دانشجو : آيدا پوربختياري
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/10/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912891020:: تحليل تجربي رابطه بين مصرف حامل هاي انرژي ( فراورده هاي نفتي ، گاز ، الكتريسيته ) و رشد بخش هاي اقتصادي ( كشاورزي ، صنعت ، خدمات ) در سال هاي ( 1386-1360) در ايران

نام دانشجو : مهسا كامگار
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/04/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912872017:: تحليل تاثير سياست هاي مالي بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران1390 - 1360

نام دانشجو : مهدي محمدي ده چشمه
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912912015:: تاثير سهميه بندي بنزين بر تقاضاي سوخت ( بنزين و گاز ) در شهرستان شهركرد

نام دانشجو : عبداله رئيسي فيل آبادي
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912902013:: مقايسه الگوهاي مختلف ناهمساني واريانس شرطي خودرگرسيو تعميم يافته در بررسي اثر تورم بر نااطميناني تورم در ايران

نام دانشجو : محمدعلي برازنده
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/03/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912892026:: تحليل اثرات توسعه بخش مالي روي سرمايه گذاري خصوصي در منتخبي از كشورهاي عضو اوپك ( 1997 – 2009 )

نام دانشجو : جليل فتاحي واناني
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912892025:: تحليل تاثير عوامل نهادي بر ظرفيت درآمد بالقوه مالياتي در استان هاي اصفهان ، آذربايجان شرقي و فارس

نام دانشجو : محمد تقي تارايي
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912892014:: نقش توسعه مالي در رشد اقتصادي : درسهايي از ايران ، تركيه و پاكستان

نام دانشجو : سودابه جباري
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912891060:: تحليل رابطه بين تورم، بهره وري و تجارت خارجي در اقتصاد ايران در دوره زماني 1360-1388

نام دانشجو : فرناز مهدوي
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912891044:: برآورد ظرفيت درآمدهاي مالياتي و تحليل كارايي نظام مالياتي در استان اصفهان (1387- 1360)

نام دانشجو : نرجس لطفي فروشاني
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912892008:: تحليل عوامل قيمتي و غير قيمتي موثر بر افزايش صادرات غير نفتي ايران در دوره 1386-1352

نام دانشجو : الياس آقاجوهري
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912891031:: تحليل عضويت ايران در اكو برحجم تجارت با كشورهاي عضو طي دوره 1360-1385

نام دانشجو : علي سوراني
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912891011:: اثر حذف يارانه هاي انرژي بر رشد اقتصادي كشور ايران

نام دانشجو : زهرا پاكدل
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912872010:: مقايسه ي توزيع درآمد استان چهارمحال و بختياري با كل كشور طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه ي اقتصادي - اجتماعي

نام دانشجو : كورش نفر
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912872016:: تخمین تقاضاي توريسم درايران

نام دانشجو : اميدعسگري
رشته دانشجو : توسعه اقتصادي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/11/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820912881003
1 2