گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسی بالینی

پايان نامه ها

:: تاثير آموزش مشاوره با رويكرد راه حل محور بر عملكرد تحصيلي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر داراي افت تحصيلي دبيرستان هاي شهر نجف آباد ( 1390 – 91 )

نام دانشجو : مينا فاضل
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/28
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603892019:: بررسي بهزيستي ذهني مادران كودكان مبتلا به سرطان در زمان تشخيص ، فرايند درمان و رابطه بهزيستي ذهني با نگرشهاي مذهبي در مادران كودكان مبتلا به سرطان

نام دانشجو : فاطمه نجاري فروشاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603892017:: بررسي اثربخشي آموزش مديريت رفتاري والدين (PMT) برسلامت عمومي مادران داراي كودكان بيش فعال شهرستان تيران و كرون سال تحصيلي 1391 - 1390

نام دانشجو : مصطفي مظاهري
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/09/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891022
1