گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی تربیتی

پايان نامه ها

:: تاثير آموزش الگوهاي ارتباطي سالم بر كاهش خشونت زناشويي زوجين حوزه هاي علميه شهرستان خميني شهر در سال91 90

نام دانشجو : بهجت حيدريان فروشاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/28
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891045:: بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عملكرد خانواده زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره و رواندرماني شهر اصفهان در سال 92 - 91

نام دانشجو : سميه ابراهيمي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891051:: بررسي اثر بخشي زوج درماني خودنظم بخشي بر رضايت زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره و روان درماني شهر اصفهان 921-91)

نام دانشجو : زهرا رياحي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891035:: بررسي آموزش مهارتهاي خود تنظيمي در افزايش صميميت زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان

نام دانشجو : مريم مختاري
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891027:: بررسي تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي به معلمان بر خودپنداره و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر اول دبيرستان شهرستان بهشهر

نام دانشجو : فائزه مهرزادي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/11/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891011:: مقايسه ويژگيهاي شخصيتي (نئو) در زنان عادي و زنان روسپي شهرستان اصفهان درسال 93 - 92

نام دانشجو : عليرضا رنجكش آدرمنابادي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922031:: بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد شناختي – رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان با كمال گرايي منفي مقطع متوسطه شهر بروجن 1393 - 1392

نام دانشجو : ميلاد صمدي بروجني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922032:: مقايسه اثربخشي رويكرد درماني مبتني بر پذيرش و تعهد و شناختي – رفتاري بر نشخوار فكري دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر اصفهان سال تحصيلي 92 - 93

نام دانشجو : شيما كوهي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922005:: مقايسه تاثير درمان فراشناختي ولز و شناختي رفتاري در كاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال 1392

نام دانشجو : مهران عالي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922036:: بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و سرمايه روانشناختي با بحران هويت در نوجوانان شهرستان نجف آباد سال 1393

نام دانشجو : محمد صالحي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922009:: بررسي اثربخشي روش آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر افزايش انگيزش و عملكرد تحصيلي دانشجويان مشروطي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد نجف آباد در سال تحصيلي 93-92

نام دانشجو : محبوبه حجتي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922038:: مقايسه اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور و شناختي – رفتاري بر سازگاري اجتماعي و سلامت عمومي دختران نوجوان در سال 92 - 91

نام دانشجو : فهيمه ساعي نژاد
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603912031:: بررسي تاثير مشاوره بارويكرد فراشناخت بر خودكارآمدي تحصيلي و سازگاري با مدرسه در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان خميني شهر 1393 - 1392

نام دانشجو : ثمينه جواني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603912040:: بررسي تاثير آموزش هوش جنسي بر عملكرد جنسي زوجين و صميميت زوجين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني شهركرد 1392

نام دانشجو : زهرا جلالي اصيل
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603902008:: بررسي تاثير آموزش مهارت هاي تحصيلي شغلي بر سازگاري اجتماعي و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش كوهپايه 1392 - 1391

نام دانشجو : محسن يونسي بيدگاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603911006:: بررسي تاثيرمشاوره ي شغلي به روش سازه مندي ساويكاس بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ي شهر بهارستان در سال 92 - 91

نام دانشجو : محبوبه امين سيچاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603912016:: رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان با رضايت شغلي معلمان مقطع راهنمايي شهرستان شاهين شهر 1392 - 1391

نام دانشجو : داود عميدفر
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603911001:: بررسي تاثير قصه گويي و نمايش خلاق مبتني بر قصه هاي قرآني بر هوش اخلاقي دانش آموزان دختر دبستاني شهر اصفهان سال تحصيلي 91 -90

نام دانشجو : فاطمه ياوري
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603902006:: بررسي كيفيت خدمات دواير مشاوره و مددكاري كلانتري هاي شهر اصفهان از ديدگاه مسئولان مرتبط و مشاوران نيروي انتظامي و وضعيت رضايت مراجعان از اين خدمات در سال 1391

نام دانشجو : حسن ميرحيدري
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603902001:: بررسي تاثير آموزش مهارتهاي جنسي بر بهزيستي روانشناختي زنان متاهل شاغل در ذوب آهن اصفهان در سال 1391

نام دانشجو : خديجه عباسيان
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/05/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603901007
1 2 3