گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • در بازه امتحانات مجازی، در دانشکده حضور ندارم. در صورت نیاز به جناب آقای دکتر آقاداودی(ریاست دانشکده) مراجعه فرمایید.
  • آزمون مجازی تمامی دروس اینجانب بصورت تستی برگزار خواهد شد.
  • دانشجویان گرامی فایلهای پاورپوینت تدریس را از روی اکانت دانشجویی خود (sad.iaukhsh.ac.ir) دانلود کنید.
  • آدرس فیلم های تدریس در قسمت دانلود فایل آورده شده است
  • آدرس کانال آموزشی مجازی مقاومت مصالح 2 در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/strength_iaukhsh
  • آدرس کانال آموزش مجازی اجزاء ماشین 2 (کاردانی) در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/Design_iaukhsh
  • آدرس کانال آموزش مجازی طراحی اجزاء 2 عبارتست از eitaa.com/design_iaukhsh2
  • آدرس کانال آموزش مجازی دینامیک ماشین نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/DM_iaukhsh
پايان نامه ها

:: تحليل كمانش مكانيكي- حرارتي نانوصفحات دو لايه پيزوالكتريك احاطه شده توسط بستر الاستيك با استفاده از مدل غيرخطي و انرژي سطحي

نام دانشجو : سلمان رفيعيان
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل پايداري ارتعاشات عرضي صفحه ي مستطيلي شكل تحت عبور متناوب جرم هاي متحرك

نام دانشجو : احسان تركان
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/07/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي ناپايداري كشيدگي به درون نانو ورق مستطيلي بر اساس تئوري گراديان كرنش با در نظر گرفتن اثرات تنش سطح

نام دانشجو : سيد امين ميركلانتري
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي رفتار ديناميکي نانو ورق هاي پلي وينايليدين فلورايد حامل نانو ذره متحرک بر اساس تئوري پيزو الا ستيسيته غير محلي

نام دانشجو : محمد افشاري
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي ناپايداري فلاتر در نانو لوله کربني حاوي سيال مغناطيسي بادرنظرگرفتن تئوري غيرموضعي وسطحي

نام دانشجو : كيانوش آ‍ژ
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تشديد پارامتريك در ورق هاي مستطيلي ضخيم واقع بر بستر الاستيك تحت عبور متوالي بارهاي انيرسي متحرك بر اساس تئوري هاي برشي مرتبه اول

نام دانشجو : احمد خاكي
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليل پايداري ديناميكي نانوتير اويلر- برنولي مدرج تابعي تحت عبور اجرام متوالي بر اساس تئوري الاستيسيته ي سطح غيرموضعي

نام دانشجو : رحمان خان احمدي ورنوسفادراني
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل الكترومكانيكي نانوسوئيچ بر اساس مدل غيرموضعي تيموشنكو با در نظر گرفتن اثرات سطح

نام دانشجو : پيام كارگر
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بيونانو كامپوزيت كلسيم سيليكات تقويت شده با نانوذرات گرافن به روش خشكايش انجمادي جهت كاربردهاي پزشكي (ساخت، مشخصه يابي و تحليل استاتيكي به روش عددي)

نام دانشجو : شاهين فروتن
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي ارتعاشات نانوصفحه مستطيلي مدرج تابعي به كمك تئوري هاي تنش كوپل اصلاح شده و تغيير شكل برشي مرتبه اول صفحات تحت بارگذاري متحرك

نام دانشجو : يونس امين
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي اثرات سطح و غيرموضعي بر روي كمانش و ارتعاشات آزاد نانوصفحات مستطيلي

نام دانشجو : محسن پرنده
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليل پايداري ديناميكي غيرموضعي نانوتير اويلر- برنولي تحت عبور جرم هاي متوالي متحرك بر اساس اثرات سطح

نام دانشجو : علي پور محمد باقر
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل پايداري ديناميكي غيرموضعي نانو تير تيموشنكو تحت عبور نانوذرات متوالي با در نظر گرفتن اثرات سطح

نام دانشجو : مليحه فلسفيون
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ساخت، مشخصه يابي و مدل سازي ميكرومكانيكي داربست استخواني متخلخل حاوي نانوذرات مغناطيسي بارگذاري شده با داروي استخوان ساز

نام دانشجو : محمد مهدي سلماني
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل ديناميكي ميكروتير تيموشنكوي مدرج تابعي تحت اثر بار متحرك بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده

نام دانشجو : محسن نوذرپور شمي
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل كمانش و خمش تير- ستون كامپوزيتي چندلايه و ساندويچي بر پايه تئوري زيگزاگ اصلاح شده

نام دانشجو : مصطفي صرامي فروشاني
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/12
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليل پايداري ديناميكي نانوتير اويلر- برنولي حاوي ذره ي متحركت بر اساس تئوري غيرموضعي گراديان كرنشي

نام دانشجو : ايمان رضائي
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل پايداري ديناميكي ارتعاشات عرضي تير يكسرگيردار تحت عبور جرم هاي متحرك

نام دانشجو : سينا شريف پور
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليل ناپايداري ديناميكي نانو ورق هاي مستطيلي واقع بر محيط الاستيك تحت عبور متناوب نانوذرات متحرك بر اساس تئوري الاستيسيته غيرمحلي

نام دانشجو : نصير ابدالي حاجي آبادي
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليل ارتعاشات و كنترل ميكروتير يكسر گيردار بر اساس تئوري گراديان كرنش

نام دانشجو : محمد خواجه خباز
رشته دانشجو : مهندسي مكانيك
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1 2