گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

پايان نامه ها

:: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ

نام دانشجو : صفورا حیدری هرستانی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/09/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی آموزش شادمانی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان حاشیه نشین اصفهان

نام دانشجو : سارا زارع مهذبیه
رشته دانشجو : مشاوره خانواده
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش با رویکرد اسلامی بر کنترل دیابت، افزایش خودمراقبتی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو استان یزد

نام دانشجو : محمدمهدی حکیمیان
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی علل و تدوین مدل درمانی-بومی مبتنی بر ارتقاء سطح نشاط اجتماعی و کیفیت زندگی زنان شهر یزد

نام دانشجو : عمید تشکری
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی مداخله شفقت در آموزش بر رابطه والد _ فرزند و خودکارآمدی والدگری مادران دانش آموزان اختلال یادگیری پایه دوم

نام دانشجو : سمیه فرحبخش تفتی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر عملکرد جنسی و شادکامی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد

نام دانشجو : الهه اکبری
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: زمینه یابی خشونت خانگی علیه زنان شهرستان یزد به منظور طراحی درمان یکپارچه نگر و اثر بخشی آن بر بهزیستی روانشناختی و راهبردهای حل تعارض

نام دانشجو : منیژه نوشیروانی شریف آباد
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: درک تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان جهت ارائه مدل ساختاری میل به طلاق

نام دانشجو : نورالله شیخ پور
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/06/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی شیوه فرزندپروری مثبت گرا بر استرس و امید مادران کودکان کم شنوای مقطع ابتدایی شهر یزد

نام دانشجو : فاطمه تقوی نصرآبادی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشي آموزش خود دلگرم سازی بر میزان استرس والدگری و امید مادران کودکان کم شنوای مراکز بهزیستی یزد

نام دانشجو : فریبا میرجلیلی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی خانواده درمانی ساختی به شیوه گروهی با تاکید بر استعاره درمانی بر بهبود رابطه والد - فرزندی نوجوانان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان خمینی شهر سال 97-96

نام دانشجو : رضوان ترابی رنانی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه فیلیپ مک گراو برکاهش داغ اجتماعی ادراک شده(استیگما) و افزایش بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند معلول جسمی – حرکتی شهرستان مبارکه

نام دانشجو : مرضیه معینی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی کیفی عوامل موثر بر تاخیر در ازدواج جوانان شهر اصفهان

نام دانشجو : سعید ناطقی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر بازی درمانی بر پرخاشگری وانزوای اجتماعی کودکان داغدیده دبسنانی

نام دانشجو : سیما ابراهیمی ناغانی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی برافزایش تاب آوری و صمیمیت اجتماعی فرزندان دارای والد معتاد شهرستان مبارکه

نام دانشجو : زهره رحیمی لنجی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی شفقت درمانی بر جو عاطفی و کنترل هم وابستگیحاکم بر خانواده های معتادان شهر اصفهان

نام دانشجو : ناهید احقاقی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر آموزش خوش بینی برارتقای کیفیت زندگی وتاب اوری مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی شهر اصفهان

نام دانشجو : هاجر مالکی شیخ آبادی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی آموزش شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان دارای همسر معتاد

نام دانشجو : مژگان حایری مهریزی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی آموزش شفقت بر کاهش رفتارهای زورگویانه دانش آموزان پسر زورگوی متوسطه دوم

نام دانشجو : مجتبی زارع شاه آبادی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ادراک تجارب زیسته درمانگران ومعتادین بامحوریت مسائل ومشکلات درمان اعتیاد

نام دانشجو : اعظم ملاحیدری
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6 7 8