گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - فلسفه تطبيقي

پايان نامه ها

:: تاثير آموزش مدارا با رويكرد اسلامي بر افزايش صميميت زناشويي در زنان ايثارگر و شاهد شهر اصفهان

نام دانشجو : فاطمه سلطان زاده جزي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/16
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891039:: تاثير آموزش تنظيم هيجان با رويكرد اسلامي به زنان بر كاهش اضطراب زنان شهر اصفهان سال 1393-1392

نام دانشجو : فاطمه وارسته خو
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922027:: اثربخشي مشاوره گروهي سبك زندگي اسلامي ( غيرت و عفاف ) بر رضايت از زندگي جوانان متاهل شهر اصفهان

نام دانشجو : محمدرضا صادقپور
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603912010:: اثربخشي معنويت درماني بر افزايش ميزان اميد به زندگي و كاهش فشارخون اساسي در بيماران داراي فشارخون سنين 25-45 سال شهرستان رفسنجان

نام دانشجو : جابر بيگاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603922044:: بررسي اثربخشي معنا درماني گروهي با رويكرد اسلامي بر بهزيستي روان شناختي زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد در سال 1392

نام دانشجو : نرجس نورمحمدي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603922028:: بررسي تاثير قصه گويي و نمايش خلاق مبتني بر قصه هاي قرآني بر هوش اخلاقي دانش آموزان دختر دبستاني شهر اصفهان سال تحصيلي 91 -90

نام دانشجو : فاطمه ياوري
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/24
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603902006
1